I. Giới thiệu Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Yên Bái

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Yên Bái được Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái thành lập vào năm 1991, là cơ quan trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và xã hội Yên Bái.

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Yên Bái có chức năng, nhiệm vụ:

1. Hoạt động tư vấn, gồm:

a) Tư vấn, định hướng về nghề nghiệp, khung trình độ kỹ năng nghề quốc gia cho người lao động lựa chọn ngành nghề, phương án đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện phù hợp với khả năng và nguyện vọng;

b) Tư vấn việc làm cho người lao động để lựa chọn vị trí việc làm phù hợp với khả năng và nguyện vọng; tư vấn về kỹ năng tham gia dự tuyến; về tự tạo việc làm, tìm việc làm trong nước và ngoài nước;

c) Tư vấn cho người sử dụng lao động về tuyển, sử dụng và quản lý lao động; về quản trị và phát triển việc làm, phát triển nguồn nhân lực;

d) Tư vấn về chính sách lao động, việc làm cho người lao động, người sử dụng lao động.

2. Giới thiệu việc làm cho người lao động.

3. Cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động, gồm:

a) Tuyển lao động thông qua thi tuyển để lựa chọn những người đủ điều kiện, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động;

b) Cung ứng lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động;

c) Giới thiệu lao động cho doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tổ chức cá nhân đầu tư ra nước ngoài hoặc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được giao nhiệm vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo quy định của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

4. Thu thập và cung cấp thông tin thị trường lao động.

5. Phân tích và dự báo thị trường lao động.

6. Thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật Việc làm.

7. Đào tạo kỹ năng tham gia phỏng vấn, tìm kiếm việc làm và các kỹ năng làm việc khác; giáo dục nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

8. Thực hiện các chương trình, dự án về việc làm.

Trên 20 năm xây dựng và trưởng thành, Trung tâm đóng góp tích cực vào công tác giải quyết việc làm cho người lao động và đóng góp tích đối với hoạt động phát triển thị trường lao động của địa phương.

Địa chỉ: Số 159, đường Đinh Tiên Hoàng, P. Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Điện thoại: 02163. 852. 350; 02163. 850.384.

Fax: 02163. 854.353

Email: dichvuvieclamyenbai@gmail.com

Website: vieclamyenbai.net

II.  Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Yên Bái 

leftcenterrightdel
 

1. Ban Giám đốc

+ Giám đốc: Lưu Mạnh Dũng

+ Phó giám đốc: Trần Trọng giáp

+ Phó Giám đốc: Hoàng Duy Triều 

2. Bộ phận Đào tạo – Tư vấn – Giới thiệu việc làm

Điện thoại: 02163. 850.384

Phụ trách bộ phận: Hoàng Văn Bồng

Email: dichvuvieclamyenbai@gmail.com

Chức năng, nhiệm vụ:

1. Hoạt động tư vấn, gồm:

a) Tư vấn, định hướng về nghề nghiệp, khung trình độ kỹ năng nghề quốc gia cho người lao động lựa chọn ngành nghề, phương án đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện phù hợp với khả năng và nguyện vọng;

b) Tư vấn việc làm cho người lao động để lựa chọn vị trí việc làm phù hợp với khả năng và nguyện vọng; tư vấn về kỹ năng tham gia dự tuyến; về tự tạo việc làm, tìm việc làm trong nước và ngoài nước;

c) Tư vấn cho người sử dụng lao động về tuyển, sử dụng và quản lý lao động; về quản trị và phát triển việc làm, phát triển nguồn nhân lực;

d) Tư vấn về chính sách lao động, việc làm cho người lao động, người sử dụng lao động.

2. Giới thiệu việc làm cho người lao động.

3. Cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động, gồm:

a) Tuyển lao động thông qua thi tuyển để lựa chọn những người đủ điều kiện, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động;

b) Cung ứng lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động;

c) Giới thiệu lao động cho doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tổ chức cá nhân đầu tư ra nước ngoài hoặc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được giao nhiệm vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo quy định của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

4. Thu thập và cung cấp thông tin thị trường lao động; Phân tích và dự báo thị trường lao động.

5. Đào tạo kỹ năng tham gia phỏng vấn, tìm kiếm việc làm và các kỹ năng làm việc khác; giáo dục nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

6. Thực hiện các chương trình, dự án về việc làm.

3. Bộ phận Bảo hiểm thất nghiệp

Điện thoại: 02163. 850.099

Phụ trách: Lê Anh Văn

Chức năng nhiệm vụ:

- Tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp, xem xét và thực hiện các thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

- Tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp.

- Tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho người đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp; tổ chức dạy nghề phù hợp cho người đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

4. Bộ phận tổ chức – Hành chính – Tài vụ

Điện thoại: 02163. 852.350

Phụ trách bộ phận: Ngô Thị Hà

Chức năng nhiệm vụ:

- Thực hiện công tác tổ chức - hành chính, văn phòng, công tác kế hoạch – tài chính của trung tâm.

- Khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn lực, cơ sở vật chất kỹ thuật nhằm duy trì và phát triển hoạt động của Trung tâm.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định.